Inici del Contingut

Matrícula i càrrega docent

Assignatura lligada a les pràctiques
Codi      Assignatura Tipus ECTS
 100622      Pràcticum Obligatòria 30

Prerrequisits

Per poder matricular‐se del pràcticum s'han de tenir superades les matèries següents: Bromatologia, Processament d'Aliments, Nutrició, Dietètica, Nutrició Clínica i Dietoteràpia, i Fisiopatologia.

Nombre d'hores

El pràcticum equival a 750 hores de treball, de les quals es dedicaran 700 hores efectives a la realització de les pràctiques. Això equival a 20 setmanes de treball de dedicació completa (jornada de 35 hores setmanals) o la seva equivalència en jornades de dedicació parcial. Les restants 50 hores es dedicaran a la realització de l'informe dels alumnes sobre la seua estada en les empreses o institucions assignades i a l'avaluació.

Avaluació

L'avaluació es durà a terme amb una exposició davant d'un tribunal format a aquest efecte (format per professors de l'assignatura i el coordinador de la titulació).

L'esquema general de l'exposició és el següent:

  • Exposició general de l'empresa o institució on s'han dut a terme les pràctiques.
  • Organització del pràcticum i activitats realitzades durant l'estada.
  • Seguiment d'un problema o un cas clínic.

Pràctiques externes extra-curriculars

S’entén per Pràctiques acadèmiques externes extracurriculars les que no estan específicament incloses en els plans d'estudis del ensenyament. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis, i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars.

Sobre les ofertes d’estada en pràctiques

Les propostes d’estada de pràctiques hauran de ser presentades pels mateixos estudiants interessats, sempre que s’adeqüin als objectius formatius de la titulació i als requisits establerts en aquesta normativa i que siguin del àmbit del desenvolupament del professional de la Nutrició

Requisits específics de l’estudiantat

a. Els estudiants que realitzin pràctiques acadèmiques extracurriculars han de tenir matrícula vigent en el curs en el qual es realitzen les pràctiques. Els estudiants de grau han de tenir superat el 50% del total de crèdits necessaris per assolir el títol en el moment de la sol·licitud de l'estada en pràctiques extracurriculars (120 ECTS).

b. Els estudiants que hagin superat tots els crèdits necessaris per sol·licitar el títol podran realitzar pràctiques externes extracurriculars fins a la finalització del curs acadèmic.

Durada de les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars

a. La durada de les pràctiques externes extracurriculars preferentment no ha de superar les 750 hores –cinquanta per cent del curs acadèmic–, i ha de preveure que la seva dimensió sigui compatible amb el correcte seguiment de la formació reglada en què s’hagi matriculat l'estudiant. La normativa de centre pot establir una limitació inferior.

b. Les pràctiques externes extracurriculars es poden prorrogar, amb el vistiplau de les parts, mitjançant la signatura d'un nou projecte formatiu. Sumades les hores de la pròrroga, el total d'hores de pràctiques no pot superar les 750 hores. La sol·licitud de pròrroga l'ha de demanar l'entitat col·laboradora, amb el vistiplau de l'estudiant, adreçant-se al centre de la UdL amb una antelació mínima de deu dies naturals abans que finalitzi l’anterior estada. En cas que finalitzi al mes d'agost, la sol·licitud de pròrroga s'haurà de fer abans del 20 de juliol.

Informació necessària per la formalització del conveni de pràctiques extracurriculars.

L’alumne interessat haurà d’aportar la següent documentació

a. Les dades de l’entitat col·laboradora, incloent-hi les del tutor o tutora responsable del seguiment de l’estada.

b. Les dades de l’estudiant (DNI, expedient acadèmic, copia de matrícula vigent)

c. Les dades de l’estada de pràctiques: nombre total d’hores, horari, període de realització, adreça del lloc de l’estada, el departament o unitat de l’empresa o institució on es desenvolupa.

d. Els objectius formatius i les tasques o funcions que ha de dur a terme l'estudiant, acordades entre el i l’entitat. Els objectius formatius i les tasques de la pràctica concreta han d’estar sempre vinculats als objectius formatius de la titulació que cursa l’estudiant.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds hauran de ser presentades al coordinador del Grau en Nutrició Humana i Dietètica segons la data establerta anualment per la coordinació (aproximadament finals de maig e inici de juny). La documentació a presentar serà la següent:

a. Formulari de Plantilla de dades – Entitats/Delegacions/Tutor (Adjunt d’aquesta Normativa)

b. Expedient acadèmic (es pot presentar informació inclosa en el Campus Virtual).